PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Dla nauczycieli akademickich

Szkolenie z zakresu aktywnych metod nauczania z wykorzystaniem TIK

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 12. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych: Aktywne metody nauczania z wykorzystaniem TIK

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu z zakresu aktywnych metod nauczania TIK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolenie będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak:

 • Techniki prowadzenia zajęć w grupie z wykorzystaniem TIK, wybrane narzędzia TIK
 • Aplikacje i platformy internetowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym
 • Rożne metody nauczania (m.in. metoda projektowa, metoda odwróconej klasy, metoda problemowa, studium przypadku)
 • Formy aktywizacji studentów w nauczaniu zdalnym
 • Mobile learning
 • Narzędzia chmurowe
 • Tworzenie videomateriałów do celów edukacyjnych

Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.

Szkolenie obejmuje 30 godzin. Równolegle rozpoczynamy dwie edycje szkoleniowe:

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 1 (30h)

 • 26.04.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 28.04.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 05.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 10.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 12.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 17.05.2021r. (poniedziałek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 19.05.2021r. (środa) – godz. 15:00-19:30 (6)

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA EDYCJA 2 (30h)

 • 07.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 08.05.2021r. (sobota) – godz. 10:00-14:30 (6)
 • 14.05.2021r. (piątek) – godz. 15:00-18:00 (4)
 • 15.05.2021r. (sobota) – godz. 9:00-15:30 (8)
 • 22.05.2021r. (sobota) – godz.  9:00-15:30 (8)

 

 

Rekrutacja odbywa się w terminie: 16/04/2021 – 22/04/2021; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w każdej edycji szkoleniowej to 16.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, wybór edycji w której chce się wziąć udział, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

_____________________________________________________________________

Szkolenie dla nauczycieli akademickich z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowania wyników badań

w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 14. Szkolenie z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowania wyników badań.

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnym szkoleniu z zakresu zastosowania metod statystycznych do opracowywania wyników badań, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.

Szkolenie obejmuje 40 godzin. Realizowane będzie w dwóch blokach:

 • podstawowy 16 godzin (2 dni szkoleniowe) – 9 marca i 10 marca 2021r.
 •  zaawansowany 24 godziny (3 dni szkoleniowe) – 11 marca, 17 marca, 18 marca 2021r.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 26/02/2021 – 4/03/2021; szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 12.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

 

 

 


Ogłoszenie o rekrutacji na zajęcia podwyższające kompetencje językowe kadry uczelni

w ramach projektu „P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie”; zadanie nr 4. Podwyższenie kompetencji językowych kadr uczelni w celu podnoszenia jakości zajęć dydaktycznych dla studentów.

 

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że rekrutacja na indywidualne zajęcia z języka angielskiego będzie prowadzona do dnia 18 listopada 2020 r.

 

Zapraszamy kadrę akademicką PWSZ w Tarnowie do udziału w  nieodpłatnych, indywidualnych zajęciach podwyższających kompetencje językowe, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do członków kadry akademickiej PWSZ w Tarnowie zatrudnionych na umowę o pracę, między 30 a 60 rokiem życia.
Celem indywidualnych zajęć jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym.

Uczestnikom oferujemy 140 godzin dydaktycznych wysokospecjalistycznych zajęć językowych na poziomie B2, C1 lub C2, obejmujących obszar zawodowy/branżowy/kompetencji miękkich/, realizowanych wg indywidualnego harmonogramu i programu, w terminie od 16 listopada 2020 do 31 marca 2022.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem to 44.

Zgłoszenia można dokonać poprzez uzupełnienie Formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej projektu: https://perspektywy.pwsztar.edu.pl,
a następnie przesłanie skanu zgłoszenia na skrzynkę mailową: perspektywy@pwsztar.edu.pl lub osobiście w Biurze Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie (budynek C, pok. 300 e).

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

 

Dokumenty uzupełniane po zrekrutowaniu do grupy docelowej:

 


 

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zapoznaj się z ogłoszeniem o rekrutacji Nauczycieli Akademickich (NA) na szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT) oraz regulaminem rekrutacji uczestników.

 

Formularz rekrutacyjny dla Nauczycieli Akademickich (NA) na szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT)

  Oświadczam że zapoznałam/em się z regulamin rekrutacji uczestników na szkolenie z zakresu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie metodyki Design Thinking (DT)/a>
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail; inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316643.
  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz utrzymywania kontaktu z uczestnikami projektu, na podstawie z art. 9 pkt. 2 lit.b .
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz mogą być przekazane innym odbiorcom uprawnionym przepisami prawa.
  5. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w projekcie oraz 3 lat po jego zakończeniu.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania oraz ich usunięcia.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .
  8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.

  Skip to content