PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Moduły/przedmioty w języku angielskim dla studentów Instytutu Politechnicznego

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zapoznaj się z ogłoszeniem o rekrutacji uczestników na zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego oraz regulaminem rekrutacji uczestników.

Wybieram do realizacji następujące moduły kształcenia
Electronics in Home Appliances
Engineering Materials Design
Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering
Programming of Embedded Systems

Oświadczam, iż nie posiadam żadnych wpisów warunkowych

Oświadczam że zapoznałam/em się z regulamin rekrutacji uczestników na zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail; inspektor_odo@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316643.

3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz utrzymywania kontaktu z uczestnikami projektu, na podstawie z art. 9 pkt. 2 lit.b .

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz mogą być przekazane innym odbiorcom uprawnionym przepisami prawa.

5. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w projekcie oraz 3 lat po jego zakończeniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania oraz ich usunięcia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .

8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.