PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie
Indywidualne konsultacje z zakresu analizy danych/metod statystycznych

Indywidualne konsultacje z zakresu analizy danych/metod statystycznych

Zapraszamy kadrę akademicką ANS w Tarnowie do wzięcia udziału w bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach z zakresu analizy danych/metod statystycznych.

Konsultacje te adresowane są do tych z Państwa, którzy chcieliby otrzymać pomoc/doradztwo w wyborze metod statystycznych, zaplanowaniu badań empirycznych czy wykonaniu analiz statystycznych.

Każdy zgłoszony uczestnik będzie miał możliwość wykorzystania 2h konsultacji on-line w okresie listopad 2022 – luty 2023. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 18 do 28 października 2022.

Zapisu można dokonać uzupełniając formularz zgłoszeniowy on-line [poniżej]

lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w Biurze Karier, budynek C, pokój 300 e lub c.

Osoby zrekrutowane na konsultacje będą zobligowane do uzupełnienia dokumentów projektowych.

Szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie” w Tarnowie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Niniejsze konsultacje wpisują się w rozpoczęty roku akademickim 2022/2023 szerszy cykl pn. „LIFTING KOMPETENCJI”,

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8.

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail; inspektor_odo@anstar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz utrzymywania kontaktu z uczestnikami projektu, na podstawie z art. 9 pkt. 2 lit.b.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz mogą być przekazane innym odbiorcom uprawnionym przepisami prawa.

  5. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w projekcie oraz 3 lat po jego zakończeniu.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania oraz ich usunięcia.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .

  8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.