PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Numer i nazwa osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Numer naboru: POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu, jakości działań w zakresie realizowania podstawowych zadań PWSZ w Tarnowie poprzez wyposażenie studentów i pracowników uczelni w konkretne umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Realizacja ww. projektu obejmuje m.in.:

  • podniesienie poziomu kompetencji u studentów uczelni ostatniego roku studiów stacjonarnych I stopnia, poprzez różnego rodzaju warsztaty, kursy, szkolenia czy spotkania z pracodawcami,
  • wzrost poziomu innowacyjnych kompetencji dydaktycznych u nauczycieli akademickich,
  • podniesienie kompetencji zarządczych u osób kadry zarządczej i administracyjnej uczelni,
  • usprawnienie procesów zarządczych poprzez wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Okres realizacji: 01-05-2018 – 31-03-2022

Kwota: 6 196 784,00 PLN

Projekt koordynowany jest przez: Biuro Karier Projektów i Współpracy