PWSZ

P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji AutoCAD 2D (zakończony egzaminem ECDL S8)

Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zapoznaj się z ogłoszeniem o rekrutacji uczestników na kurs AutoCada oraz regulaminem rekrutacji uczestników

Formularz rekrutacyjny na kurs AutoCADa

  Oświadczam, iż nie posiadam żadnych wpisów warunkowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym dla potrzeb procesu rekrutacji na certyfikowany kurs AutoCAD do projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tanowie (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.97 r. O ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883).

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, mający siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8.

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail; inspektor_odo@anstar.edu.pl, tel. 14 6316643.

  3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz utrzymywania kontaktu z uczestnikami projektu, na podstawie z art. 9 pkt. 2 lit.b .

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju oraz mogą być przekazane innym odbiorcom uprawnionym przepisami prawa.

  5. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przechowywane przez okres uczestnictwa w projekcie oraz 3 lat po jego zakończeniu.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii), prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania oraz ich usunięcia.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .

  8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie.

  Skip to content